Ekologie

Provádíme:

Odpadové hospodářství
 • Audit odpadového hospodářství.
 • Vedení průběžné evidence odpadů.
 • Zpracování ročního hlášení o produkci odpadů.
 • Zajištění odpadového hospodáře.
 • Zpracování podkladů a zajištění souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady (NO).
 • Zpracování provozních řádů skladu nebezpečného odpadu.
 • Vyřízení žádosti o netřídění odpadů.
 • Zpracování identifikačních listů nebezpečných odpadů (ILNO).
 • Zpracování označení shromažďovacích míst na NO.
 • Zajištění smluv na využití odpadů nebo jejich předání oprávněným osobám.
 • Návrh směrnice pro nakládání s odpady a obaly - jedná se o jasný a přehledný dokument, který popisuje způsob nakládání s odpady ve společnosti, přehledně vyjmenovává jednotlivé odpady a jejich vlastnosti, zahrnuje veškerou dokumentaci k nakládání s odpady a jasně určuje hierarchickou strukturu odpovědnosti v oblasti nakládání s odpady.
 • Zpracování plánu odpadového hospodářství - povinnost vypracovat plán odpadového hospodářství ukládá zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, původcům odpadů, kteří produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1 000 t ostatního odpadu. Po schválení odpadového hospodářství krajů a vyhlášením jeho závazné části začne běžet lhůta 12 měsíců pro zpracování plánu odpadového hospodářství původce.
 • Stálou nabídku produkovaných odpadů na trhu s cílem minimalizovat náklady na jejich odstranění, případně využití zpracování potřebných provozních a havarijních řádů.
 • Konzultační, legislativní a poradenský servis v dané oblasti.
 • Školení pracovníků.

Chemické látky a přípravky:
 • Pomoc při zajištění bezpečnostních listů pro nebezpečné CHLP.
 • Zajištění kontroly označení obalů chemických látek a přípravků.
 • Vypracování průběžné evidence dovážených nebo produkovaných chemických látek a přípravků.
 • Zpracování potřebných provozních a havarijních řádů.
 • Konzultační, legislativní a poradenský servis v dané oblasti.

Prevence havárií
 • Vypracování protokolárního prohlášení o zařazení objektu do třídy A nebo B dle zákona o prevenci závažných havárií.
 • Zpracování bezpečnostního programu prevence závažné havárie.
 • Zpracování potřebných provozních a havarijních řádů.
 • Konzultační, legislativní a poradenský servis v dané oblasti.
 • Školení pracovníků.

Obaly
 • Zajištění povinností plynoucích ze zákona o obalech.
 • Konzultační, legislativní a poradenský servis v dané oblasti.
© Copyright 2012 Manifold Group, s. r. o.
Design by Firello, JS by MrBlack, Others by Treppi - All Rights Reserved