Bezpečnost práce

Provádíme:
 • Úvodní odborný audit, prohlídku pracovišť, kontrolu stávající dokumentace s následným návrhem opatření k odstranění nedostatků.
 • Interní audit podle OHSAS 18001:1999.
 • Roční prohlídky pracovišť dle zákoníku práce a periodické prohlídky dle dohody s pojmenováním zjištěných závad.
 • Zavedení systému vstupních instruktáží nových zaměstnanců o BOZP, včetně zpracování podkladů pro školení.
 • Školení zaměstnanců:
  • Školení vedoucích zaměstnanců, jejich pravidelné seznamování s novinkami a změnami v oblasti BOZP.
  • Školení zaměstnanců, případně i provádění vstupních školení zaměstnanců.
 • Zhodnocení rizik, metodická pomoc při vyhledávání rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojů, zajišťování technických opatření k jejich minimalizaci a zpracování potřebné dokumentace.
 • Zpracování metodických pokynů a směrnic související s BOZP a předpisy o BOZP na pracovištích.
 • Zpracování návrhu zařazení zaměstnanců do kategorií, zpracování potřebných dokladů a evidence rizikových prací.
 • Zpracování harmonogramu revizí a oprav vyhrazených technických zařízení a technických zařízení na pracovištích společnosti.
 • Evidence a registrace pracovních úrazů a nemocí z povolání, zpracování potřebné dokumentace, její aktualizování dle současné právní úpravy, zavedení knihy úrazů na pracovišti, spolupráce při vyšetřování příčin pracovních úrazů, sepisování záznamů o pracovních úrazech, pomoc při výpočtu odškodnění zaměstnanců.
 • Činnost koordinátora BOZP podle z.č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb.
© Copyright 2012 Manifold Group, s. r. o.
Design by Firello, JS by MrBlack, Others by Treppi - All Rights Reserved