Koordinátor BOZP

Podle z.č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. naše společnost zajišťuje výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách.

Nabízíme:

Ve fázi přípravy stavby:
 • Vypracování plánu BOZP
 • Na základě provedené základní analýzy stavebního projektu z pohledu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při jeho realizaci zpracování a předání Objednateli přehledu právních předpisů vztahujících se k předmětné stavbě.
 • Informování Objednatele o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti, vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci.
 • Předání zákonem určeným subjektům veškerých dalších informací o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou koordinátorovi známy a které se dotýkají jeho činnosti.
 • Zajištění zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích.

Ve fázi realizace stavby:
 • Informování všech dotčených zhotovitelů stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,
 • Upozorňování zhotovitelů stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadování zjednání nápravy; k tomu navrhování přiměřených opatření
 • Koordinování spolupráce zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání.
 • Dávání podnětů a doporučování technických řešení nebo organizačních opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbáme, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené.
 • Poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby.
 • Spolupráce při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností.
 • Kontrola úplnosti technologických a pracovních postupů a kontrola jejich dodržování.
 • Sledování provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
 • Upozorňování na zjištěné nedostatky a požadování zjednání nápravy.
 • Kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám.
 • Kontrola zda je prováděna evidence osob zúčastěných na realizaci stavby.
 • Spolupráce se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka.
 • Zúčastňování se kontrolní prohlídky stavby, k níž jsme přizváni stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu.
 • Navrhování termínů kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizaci jejich konání.
 • Zabezpečení, aby plán průběžně obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby, místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro trvalé zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby s plánem byli prokazatelně seznámeni všichni zhotovitelé.
 • Sledování, zda zhotovitelé dodržují plán a projednávání s nimi přijetí opatření a termínů k nápravě zjištěných nedostatků.
 • Provádění zápisů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž byl prokazatelně upozorněn zhotovitel, a dále zapisování údajů o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
 • Zajištění zpracování oznámení zahájení prací příslušnému Oblastnímu inspektorátu práce a jeho aktualizace.
© Copyright 2012 Manifold Group, s. r. o.
Design by Firello, JS by MrBlack, Others by Treppi - All Rights Reserved